Brizi rakontaj-lavi.

Kourié pou mandé lotorizasion pasé lekzamen pou trapé permi loto Emé CÉSAIRE matjé ba chef Sèvis Travo piblik : kourié, bilten lidantité, foto, 1940.

 

Zarchiv départèmantal, 7 S 7109

 

Tout dwa pwotéjé.

 

Laliwondaj

Lè Émé CÉSAIRE déviré Matinik an out 1939, i koumansé ka fè montray an litérati dépi mwa oktob atè Lisé Chelchè. I mayé épi Sizàn Jàn Émé Roussi atè Pari an 1937, ek i ni an primié timanmay, Jak, ki né lè 9 mé 1938. An tan-tala, lilet-la té anba lopsion Lanmiral Joj Wobè, ho-konmisè la Frans atè lé Zanti ek la Giyàn, ki té ni an konpòtasion diktatè ek rasis a tout.

 

Dékatiyaj istorik

Ant dé gran ladjè-a, Matinik koumansé wè loto rantré o péyi. Ki loto, ki kanmiyon, ki kar, koumansé enstalé kò-yo adan lavi tou lé jou. Chak lè sé kargo-a té ka fè an vrayaj ant la Frans ek Matinik, yo té ka débatjé an trantèn loto asou pò-a : Renault, Buick, Pontiac, Chevrolet … Paj sé jounal-la té ka ranpli ek piblisité, ek rakontaj aksidan : an loto tonbé adan an ravin, an kanmiyon rantré adan an poto-téléfòn, an lotobis ek an komotif bouré… oben bagay mapipi, kontel ta sé twa chofè mékanisien an : Pol Marrion, Jozef Pol Allaguy ek Moris Guitteau ki érisi fè Sen-Piè Préchè an névè di tan abò loto-yo. Kantité tan an vréyaj abò loto té ka pran té ka chanjé anlo, men fok ou té prévwè apipré twazè di tan pou fè Fodfrans/Mòn-Wouj/Fodfrans, sétè di tan pou an alé-viré Fodfrans/Baspwent/Fodfrans, oben ankò névè di tan pou fè Fodfrans/Franswa/Fodfrans.

 

Lentéré istorik

Sé pa toudi bagay nou ka yenki rakonté kon sa, lentéré fondal sé dokiman-tala, sé di nou ka ki té ka terbolizé lespri an jenn papa-yich ki té ni 27 lanné ek ki té lé mété fanmi’y alez. Yo ka palé di an lavi nou pa djè konnet ek nou pa ka lévé di gad, ek yo ka rakonté lavi nowmal an nonm ki za pa djè nowmal anko parapò lidé’y ek kabéchaj-li.