Déviraj an péyi natif-natal.

Ekzanplè tapé asou machin, di Kayé déviraj an péyi natif-natal, 1939.


Bibliyotek Lasanblé Nasional, Ms1825bis.


Tout dwa pwotéjé.


Laliwondaj
Asou konsey Piè Petitbon, yonn adan sé pwofésè Lékol Nowmal la, Emé CÉSAIRE ba Joj Pelorson, ki té direktè jounal Volontés, li Kayé déviraj an péyi natif-natal, an koumansman lanné 1939 asiparé. Telman Pelorson té kontan teks-la, i asepté pibliyé’y bout an bout ek i mandé Emé CÉSAIRE viré travay yonn-dé pasaj, pito an bout-dèyè a. Sé model-tala, éti CÉSAIRE korijé a lanmen, ki prézanté la kon sa. Kayé déviraj an péyi natif-natal pibliyé pou primié fwa adan niméwo 20 jounal Volontés, an out 1939.


Dékatiyaj istorik
CÉSAIRE té koumansé matjé Kayé déviraj an péyi natif-natal an 1935, lè i té alé pasé dé-twa jou an Dalmasi kay an zanmi kroat li, Petar Guberina, ek i fini kat lanné pli ta, an 1939. Powem-tala ki long ek ki an pwoz é an vè, sé lajounen ek lannuit parapò larel powézi klasik ; i ka pòté mak « surréalisme » adan’y, ek sé avan tout an powem ki ka esprimen an gawoulé, gawoulé-a ki lévé an fonntjè an étidian ki déviré an péyi natif-natal li pou fè vakans apré senk lanné lwen péyi-a (ant juiyé ek septanm 1936).
Kayé déviraj an péyi natif-natal sé an liv poto-mitan adan litérati neg-l’Afrik, yonn adan lé teks ki fondasé lespri sa yo kriyé «  lanégritid ».


Lentéré istorik
Ekzanplé Kayé déviraj an péyi natif-natal tala, ki tapé asou machin, sé an dokiman dianman ; sé Lasanblé nasional ki achté’y an lanmen an met-libréri an 1992. Yo viré édité ekzanplè-tala an « faksimilé » an 2008 lè ou wè CÉSAIRE mò.
Sé chouk zev-tala, davwè ou pé touvé adan’y bon dé-twa pasaj ki pa té pibliyé, anlo dot bagay ki té rajouté a lanmen ; i té ni dot modifikasion ankò adan sé diféran édision-an ki vini dèyè a, kay Bordas an 1947, ek kay Présence africaine an 1956, ki sé édision moun konnet plis. Zafè matjé ek viré matjé teks tala, sé an travay fondal adan latilié kréyasion lespri CÉSAIRE, ki ou pé wè adan tout zev-li.