Albom asou nich-twel la

Pit-a-kok atè Matinik

Konba kok, ki sé an léritaj sé primié kolon panyol la, ka fet adan pit-a-kok. An pit sé an laplas-konba wouts épi ban an wotè tout alantou’y éti la an patjé moun ki enmen sa oben yonn-dé touris ki anvi dékouvè ka vini sanblé.
Sé kok-la ki ka goumen an yonn kont lot, sé gran model star ispò moun ka kokomiyonnen, ki ka fè lantrènman ek ki ka trapé masaj épi zeb adan lanklo espésial pou kok konba. Sé kok « gladiatè » tala ka goumen épi zépon natirel ki maré asou pat-yo pou frapé fal.
Pannan konba-a, yonn ka varé lot, kok ka maté dématé, yonn ka ba lot masko, yo ka karé, ka fè lestonmak pou fè lènmi-yo pè.
Sé pa an bagay éti moun ka vréyé kok ay mò, men sé pito an manniè pou moun montré sé yo ki nonm ! Konba kok, sé an métafò asou ralé-pousé ki ni adan sosiété-a. Fè konba kok, sé an manniè pou désoupapé rilasion ant moun.
Moun ka payé lajan adan sé konba-a ki ka fet yonn dèyè lot lapré-midi, ek sa ki genyen ka ranmasé lajan-yo ansanm konba fini, dapré pawol chak moun té bay.
Adan sé sanblé-tala, sé lonnè, respé ek lantant ki ka mennen.

Konba kok ka fet tou lé jou sof lé vandrèdi atè Matinik.
Albom-tala ka mennen zot fè an vréyaj andidan lé pli gran pit-a-kok Matinik. Pwofité bien.

Teks : Mirey MONDESIR
Foto : Wobè CHARLOTTE - Contre Jour Studio
Direksion Zafè Kiltirel

Istwè asou kat, 1528-1856 : koleksion-an

Sé kat-la zot pé wè a asou albom-tala sòti adan koleksion privé Misié Jeffrey Bodington, ki fè lé Zarchiv kado’y an 2007.
Sé an Méritjen ki ka rété San Fransisko ek ki ka vini Matinik chak lanné dépi pasé dis lanné, davwè i enmen péyi-a.
I ka fè koleksion kat ansien ek dépi koumansman lé lanné 2000 i mété’y ka sanblé kat asou Matinik, Gwadloup épi dot lilet adan bannzil karayib.
Koleksion-tala ni kat otantik XVIem jik XIXem siek adan’y épi pliziè kat ki ra ra ra ; sé an koleksion ki ni anpil lentéré ek ki bien òganizé, ki ka vini konplété koleksion kat ki té za disponib atè lé Zarchiv départèmantal Matinik.
Kado-tala Misié Bodington fè nou a, sé an vré trézò istorik ba tout moun ki entérésé titak oben anpil adan iswtè kat lé Zanti ek soutou istwè kat Matinik.