Ki manniè pou chèché adan BNPM

BNPM ka akoumonslé nouvo dokiman nimérik an mizi an mizi. Ni lenfòmasion asou nich-twel asosié ki ka vini konplété BNPM.

Pou fè an kout-zié jénéral asou sa ki ni adan BNPM, pijé isi-a .

Pou ay asou nich-twel ki asosié épi nou, pijé isi-a.

Pou fè an wouchach adan krey-dokiman BNPM asou nich-twel la, zot pé sèvi diféran posibilité motè-wouchach la adan étitjet « chèché »  : ki sé an wouchach senp, an wouchach épi mo ki adan sé kamo dékatman-an, an wouchach an détay épi fòmilè diféran silon chak kalité model dokiman (zarchiv, dokiman enprimen, patrimwàn kay, zobjé…). Pou trapé an pli gran pal, pijé isi-a.