Asou chimen zanset Emé CÉSAIRE.

- Kopi lak-nésans Émé CÉSAIRE, ki sòti adan dosié’y kon pwofésè, 1942.

 

Zarchiv départèmantal Matinik, koleksion dokiman sèvis Lenstriksion piblik. 1230W6

 

- Piébwa-fanmi Émé CÉSAIRE ; sé lé Zarchiv départèmantal Matinik fi fè’y an 2013.

 

Prézantasion sé dokiman-an

Dokiman-tala sòti adan dosié Émé CÉSAIRE kon pwofésè, lè i chanjé koté-travay pou ay Lisé Chelchè pou vini pwofésè fransé ; sé an dokiman fondal ki permet nou viré dèyè adan tan-an pou trasé istwè fanmi-li jik an bout 18em siek, lè nou té ka pwonmnen asou nich-twel Bank nimérik patrimwàn Matinik ek ta Zarchiv nasional lilet lot bò dlo.

 

Dékatiyaj istorik

Piébwa-fanmi Émé Ferdinan David CÉSAIRE, ki né Baspwent lè 26 jen 1913, ka mété alavwéri karaktè istorik espésial léta-sivil Matinik (té ni koleksion bis adan léta-sivil, men ki pa té pòtré yonn a lot ; pou sé nouvo-lib la, yo té ka pran prénon pou fè’y sèvi non ; sé ofisié léta-sivil ki té ka bay non pou sé esklav-la ki lébéré an 1848 la). I ka permet nou tou ay vérifié an chouk istwè rakontaj fanmi-a kon i pibliyé a.

Avan 1848, réjim jiridik esklavaj té mété an plas pa té ka ba esklav dwa ni an léta-sivil, sa ki fè adan léta-sivil, i té ni kayé lis moun diféran silon plas-yo adan sosiété-a. Yo koumansé ka anrijistré nésans esklav an 1932 selman, ek sé té toujou asou kayé a pa ki té diféran di ta moun lib.

An 1848,épi abolision esklavaj, yo koumansé ka anrijistré sé « nouvo lib-la » dépi yo té ni posibilité fè’y, asou kayé fet espésialman pou sa ; sé sa yo té ka kriyé kayé « individialité ».

Dépi tan-tala jik jòdi-jou, yo ka matjé lak léta-sivil asou kayé komen, san fè diférans ant moun, silon lwa ki ka woulé an Frans métwopol.

Émé CÉSAIRE sòti adan an fanmi agrikiltè ek ti pwopriyétè, an katégori sosial ki té ni enpé moun adan’y atè Loren, koté éti fanmi-a té kanpé, ek i chèché monté adan léchel sosial la : papa’y, Elfej Fernan CÉSAIRE (1888-1966), té ékonom asou an bitasion, ek Kontwolè lenpo direk apré ; granpapa’y koté papa’y té pwofésè atè lisé Sen-Piè.

Kokomiyonnaj-li pou l’Afrik, ka pran sous-li adan an granpenteng ladmirasion i té ni pou granmanman’y koté papa, Mari-Ijéni Macni (1867-1944), ki té ka riprézanté l’Afrik « wouts » ek « ozuil » an dé zié Émé CÉSAIRE : Adélayid Macni (1812-1864), granmanman Mari-Ijéni, té né asou bò-d-lanmè l’Afrik.

Sé té plézi Émé CÉSAIRE di kon sa i té ni an zanset yo té kondané a lanmò davwè i té katjilé konplo Lagrantans lè 21 désanm 1833, an tan Lwi-Filip té wa. An réyalité, sé an léjann, davwè primié CÉSAIRE-a adan fanmi-a trapé lafranchisman’y an 1833 ek i mò lè 15 oktob 1861.

 

Lentéré istorik

Piébwa-fanmi Émé CÉSAIRE ka montré tout konplikasion i ni adan réjim jiridik léta-sivil yo mété si pié adan larel sistem esklavajis-la. I ka permet nou wè tou, ki manniè sé moun-lan ki té sòti adan fanmi esklav la té ka fè pou monté adan léchel sosial la, lè yo té ka chèché métisé kò-yo, ek dapré travay yo té ka fè lè yo té afranchi oben nouvo-lib. Pou bout, i ka rédé nou konprann pli bien ki manniè mak-fanmi Émé CÉSAIRE aji asou langajman litérè ek politik li.