Rantré adan Parti kominis

Let Émé Césaire matjé a lanmen ba Lwi Adrassé, lè 19 mé 1945.

Zarchiv départèmantal Matinik, sanblaj-dokiman Lwi Adrassé, 36 J 17.

Fok ni lotorizasion pou kopié’y.

Sitiyasion ek prézantasion dokiman-an

Apré yo libéré la Frans, gouvelman pwovizwè Répiblik fransé, éti jénéral De Gaulle té ka gidonnen, viré mété lod adan pouvwè piblik. An lòdonans 20 novanm 1944 désidé sèvi sé nouvo lwa-a adan téritwè ki té anba lopsyon ministè lé Koloni. Kidonk, dépi 1945, ni éleksion jénéral ki pwogramé tout koté. Yo prévwè fè éleksion minisipal an Gwadloup, Matinik ek Réyinion, lè 27 mé épi lè 3 jen 1945.

Matinik pran plon épi ladjè-a, ek i a lagonni asou larel rékolonmik ek sosial. Popilasion-an, soutou lé maléré, ka mandé méyè kondision lavi ek travay, ek sé kominis-la ka répété kon léko sa lé maléré ka mandé a.

Parti politik, ki té ka pran bon gaz an tan Wobè, viré doubout asou dé pié-yo ek pran an nouvo balan apré ladjè bout. Asiré pa pétet, zafè éleksion-tala pòtalan ba yo pou miziré ki pwa yo ka pézé ek gadé si popilasion-an ka maché ansanm-ansanm épi yo.

An non seksion kominis Fodfrans, Lwi Adrassé mandé Sizàn Césaire pwopozé Émé Césaire vini kandida Parti kominis an tet-lis pou éleksion minisipal an 1945. Let-tala sé sa Émé Césaire réponn Lwi Adrassé, ki té manm Komité réjional Fédérasion kominis Matinik.

Dékatiyaj istorik

Répons-tala ka vini apré yo voté adan Komité seksion Fodfrans ki sanblé lè 17 mé 1945 pou chwézi kandida pou éleksion minisipal 1945. Lwi Adrassé propozé Komité-a mété Césaire kandida, ek i ranmasé 22 vwa kont 6 ba Gratiant épi 4 ba Bissol. Émé Césaire pa té kon sé lézot kandida-a, davwè i pa té enskri adan Parti kominis. Yo chwézi’y parapò kalité entelektiel ek pwofésionel li. Pou tout bon, kon ou wè i té an ansien zélev Lékol Nowmal, pwofésè atè Lisé Chelchè, lotè Kayé déviraj an péyi natif-natal (1939), moun té konnet li parapò lidé i té ka défann asou kilti adan jounal Tropiques ki wè jou an 1941.

Davwè pwopozision-tala fè’y plézi, Émé Césaire asepté, men san chaléré kò’y. Komité réjional la té pou konfirmé vot-tala, ek sa fet adan an lanbians éti tout moun pa té dakò ek moun té ka fè apel-fa pou trapé vwa. Men tout militan Parti kominis sanblé a lantou Césaire, davwè popilasion Fodfrans té enmen prenstans-li.

Viktò Sévère, ki té mè Fodfrans (1900-1945), ek ki té adan Parti radikal, kité lavi politik ; poulos, éleksion-an sé té kominis kont sosialis.  Kidonk, lè 27 mé 1945, lis-la Émé Césaire té ka mennen an genyen éleksion minisipal douvan Jozef Lagrosillière dépi 1é lantou vot-la. I vini mè Fodfrans lè i té ni 32 lanné, ek i rété mè pannan 56 lanné.

Lentéré istorik

Dokiman-tala sé an mòso lò ki ka  montré ki manniè Émé Césaire rantré adan lawonn politik ek soutou adan Parti kominis. Sé an dokiman fondal adan istwè politik Émé Césaire ki ka vini dépotjolé dé-twa pawol volan asou kandidati’y adan éleksion minisipal 1945.

Dokiman agouba

Si zot lé sav plis asou sitiyasion politik adan lé lanné 1940-1960 épi asou kandidati Émé  Césaire adan éleksion minisipal Fodfrans an 1945, nou ka konsèvé adan Zarchiv départèmantal Matinik témwagnaj anrijistré, kontel témwagnaj Lwi Adrassé éti Edouard Delépine anrijistré, ki klasé anba référans 11AV 22/1 ek 11AV 22/2.