Direksion Zafè Kiltirel

Direksion Zafè Kiltirel

Travay Direksion Zafè Kiltirel, sé konnet, konsèvé, ek mété an valè tout zèv ki sé an mòso patrimwàn nasional, ki sé adan larel artistik, istorik oben arkéyolojik. Travay-tala pou fè wouchach ek sanblé dokiman ka bay an rézilta ki sé zarchiv patrimonial : batiman, zev artistik, létjipman, meb, zouti ek zobjé ki ka montré lavi an tan lontan oben lavi avan, adan chak réjion.
Travay-tala ka fet silon dé fason kolé-jimel : fè lis sé zev-la ek fè létid fouyé asou yo.
Sé rézilta-a matjé ek sanblé adan dosié (teks, foto, grafik), ki trété asou lòdinatè pou ankonfòté karésol lenfòmasion nasional Ministè Lakilti.
Piblik-la pé wè sé lenfòmasion-tala asou liv oben si yo ay adan sant dokimantasion asou patrimwàn.
Pou bout, Direksion Zafè Kiltirel ka mété si pié, ka ankourajé oben ka bay dapiyan pou réyalizasion tout aksion alantou konésans ek valorizasion patrimwàn.
Ni létid tématik ka fet adan diféran kalité domèn tou (konstriksionaj kay XXem siek, kay pou maléré, patrimwàn endistriyel, pit-a-kok…)


 


Arkéyoloji

Travay sèvis réjional arkéyoloji, sé étidié, pwotéjé, konsèvé ek pwomosionnen patrimwàn arkéyolojik réjion-an. Bagay fondal i ka fè, sé soutou :

  • fè an sot moun respekté lalwa, soutou lè yo ka fè fouy arkéyolojik oben lè yo ka dékouvè bagay, respekté lalwa asou itilizasion sol ek sou-sol ek pwoteksion zobjé arkéyolojik ;
  • préparé an pwogram pou fè fouy ek chèché chak lanné, silon sa la Frans ka konséyé fè ;
  • mété si pié, kontwolé, oben dirijé aksion ki ka rantré adan larel arkéyoloji-penga avan an konstriksionaj antjekpa (sondé tè-a, fè diagnostik, fè fouy) ;
  • jéré fichié asou lòdinatè ki ka montré koté éti i pé ni zobjé arkéyolojik oben koté éti i za ni fouy, ek an jénéral, jéré tout dokiman arkéyolojik ;
  • fè an sot yo pibliyé rézilta sé wouchach-la ;
  • kontwolé moun bien ka dépozé sa yo touvé adan fouy yo fè ;
  • gidonnen aksion arkéyolojik adan réjion-an, ek pou sa, fè aksion animasion ek lenfòmasion ba piblik-la.


 


Pwotéjé ek konsèvé

Direksion Zafè Kiltirel ka fè tout travay ni a fè pou pwotéjé, konsèvé ek mété an valè moniman istorik. I ka otjipé di dosié pwoteksion dapré lwa 1913 asou moniman istorik ; se dosié-tala ka pasé douvan CRPS ki ni préfé-a pou prézidan.


 


Katédral Sen-Lwi
Bibliyotek Chelchè
Katédral Sen-Piè

Kantapou zafè anneftaj batiman, sé li ki ka préparé pwogram, silon larel teknik, larel finans ek larel jiridik, pou fè travo asou moniman istorik ki klasé (imeb, zobjé, log,…). Sé li ki ka gidonnen ek ki ka kontwolé zafè anneftaj la, épi architek mapipi moniman istorik, architek batiman Frans, enspektè moniman istorik ek konsèvatè zobjé lontan ek zobjé artistik.
I ka bay lotorizasion, i ka kontwolé ek i pé bay sibvansion pou anneftaj moniman ki asou an lis siplémantè.


 


Kontak

Direction des Affaires Culturelles

54 Rue Professeur Raymond Garcin

97200 Fort-de-France

Tél: +596 (0)596 60 05 36