Dokiman ki a dispozision

Piblik-la ka mandé pli an pli trapé dokiman asou istwè fanmi-yo ek soutou asou léta-sivil an tan lontan, ek an menm di tan yo ka mandé trapé dokiman-zimaj, soutou vié foto an tan lontan. Kidonk, adan primié prézantasion lévantay nimérik tala, lé Zarchiv Matinik ka mété tout koleksion zimaj yo (kat postal ek foto) épi liv léta-sivil yo (moun lasosiété ek esklav) a dispozision piblik-la.

Dokiman-zimaj

Sé koleksion kat postal la ek foto a nou mété asou nich-twel la sòti adan koleksion privé, ek sé an sous ki ni anlo valè épi anlo dékatman asou istwè Matinik.