Pwonmnen adan kat-la

Triyé sé rézilta-a adan kat-la


Andidan kat-la menm, zot ni posibilité sèvi dot lantonwè pou triyé. Zot ké wè ki manniè sé répons-lan pou sa zot ka chèché a séparé an pliziè tem si zot pijé asou flech-la ki a dwat apré mo « afichaj », adan kwen kat-la ki anwo a goch. Zot ké pé désidé afiché yenki sé lenfòmasion-an ki ka entérésé zot la si zot dékwaté sé tala zot pa lé afiché a.


 


Fè an zoum


Zot pé afiché sé répons-lan asou an  ti koté prési atè Matinik. Pou sa, zot pé sèvi zouti zot ni pou fè zoum, ki an kwen kat-la anwo a dwat. Pou fè an zoum, fok zot fè pwentè léchel zoum la koulisé pa anwo oben fok zot pijé asou tidésen-an ki ka riprézanté an siy « plis ».

Pou défè zoum-la asou kat-la, fok fè pwentè-a koulisé pa anba oben pijé asou tidésen-an ki ka riprézanté an siy « mwens ».


 


Déplasé kò zot adan kat-la


Lè ou wè zot trapé bon nivo zoum la zot lé a, zot pé déplasé adaban kat-la si zot fè’y koulisé épi souri lòdinatè-zot (kité dwet-zot asou souri-a toupannan zot ka déplasé’y).

Zot pé pijé asou an pwen kardinal tou asou « woz dé van an » ki asou kat-la anwo a dwat (isi-a, sé a les).


 


Chanjé léchel-grandè


Si zot pijé asou flech-la ki asou lanmen dwèt mo « léchel » anba kat-la a goch, an lis ké wouvè douvan zié-zot pou kité zot chwézi an léchel-grandè ki za défini. Zot ké pé afiché kat-la silon pliziè nivo :

  • Matinik
  • an sektè
  • an komin
  • an kartié
  • an lari


 


Fè an kout-zié adan an kamo


Si zot pijé asou an koté anlè kat-la ki ka riprézanté an model dokiman (kontel an batiman), zot ké trapé dékatiyaj-li. An finet ké wouvè pou ba zot tit dokiman-tala (kontel Nouvo légliz Tè-Senvil isi-a).

Zot ké sav adan ki kalité model dokiman i ka rantré épi koulè-a ki koté’y la a goch (vet pou  dokiman, wouj pou patrimwàn kay, jòn pou zobjé ek meb, oben violet pou arkéyoloji)

Si zot pijé asou an koulè, an tifinet ka wouvè asou lanmen dwet kat-la pou ba zot an primié dékatman dokiman-an. Si zot lé, zot ni posibilité trapé an kamo ki ka bay plis dékatman oben zot pé wè zimaj-la adan an finet-a-zimaj espésial si zot pijé asou sé liannaj-la ki a dispozision-zot la.