Jéré bik privé mwen

Alé asou bik privé mwen

An étitjet ttré "Bik-mwen" ka permet zot alé asou bik-zot oben si ou wè zot po ko kréyé an bik, i ka permet zot kréyé yonn. Adan bik-tala, zot ké pé sanblé dokiman adan an panyen toupannan zot ka pwonmnen asou nich-twel la ek zot ké pé jéré panyen-tala.

Pou kréyé bik-zot, anni pijé asou liannaj-la ki fet pou sa a (tala ki an blé a).


Kréyé an bik privé

Lè ou wè zot pijé asou liannaj-la ki ka permet zot kréyé an bik la, zot ka rivé asou fòmilè-a ki pli wo a. Zot oblijé ranpli toupatou éti la ni an ti kwa.

Zot ni posibilité vini komantè-dokiman tou si ou wè zot kwaté pwopozision-tala ek kon sa zot ké pé komanté zimaj asou nich-twel la pou ankonfòté lenfòmasion ki za a dispozision sé vizitè-a. Pou sav plis asou sa, zot pé gadé adan lesplikasion asou komantasion zimaj.


 


Ajouté an kamo adan payen-zot

Lè ou wè zot k’ay gadé an kamo, zot pé ajouté kamo-tala adan panyen-zot ek viré gadé’y pli ta adan bik privé zot.
 


Ajouté an zimaj adan panyen-zot

Lè ou wè zot ka gadé an zimaj adan finet-zimaj la, zot pé ajouté zimaj-tala adan panyen-zot ek viré gadé’y pli ta adan bik privé zot.

Pou sa, anni pijé asou tizimaj-la ki kon an flech ka pwenté pa anba ek ki ka touvé kò’y anwo a goch adan finet-zimaj la.


 


Gadé wè sa ki an panyen-zot


Lè ou wè zot ka plogé kò-zot asou bik-zot, si zot pijé asou "panyen" a goch, zot pé wè tout kamo oben zimaj zot té za gadé avan.

Si ou wè zot pijé asou non an kamo oben an zimaj, zot ké pé wè’y ankò. Si zot pijé asou an étitjet titré "bwet-zòdi", zot ké éfasé’y adan panyen-zot.