BNPM pou lékol

BNPM sé an bon bagay toubannman pou fè montray istwè, istwè ar, lédikasion sivik, jiridik ek sosial. I pé sèvi adan larel montray fransé tou (pou trapé liv ansien, kontel rakontaj vréyaj, oben dokiman asou matjè Matinik).

Sé dékatman-an ki adan éditorial BNPM la pé sèvi adan lékol fasilman, davwè  andidan yo ni an nannan tématik espésial ek teks ki ka bay lesplikasion pou tout moun konprann :

Sé pwofésè-a pé :

 

- monté an dosié dokimantè épi karésol-wouchach la

Yonn-dé konsey pou fè sa :

  • ay gadé adan an dékatman titré « dokiman » pou bien wè  tout kalité dokiman zot pé touvé asou BNPM. Pou zot sav plis asou zafè wouchach, gadé adan pal/FAQ ek adan dékatman sèvis/étidian
  • chèché épi mo-klé
  • gadé adan lis sé rézilta-a. Zot pé présizé wouchach-zot silon an kalité model  dokiman. Nou ka konséyé zot li lis sé lesplikasion-an bien ek pwonmnen adan kat-chimen sé dokiman-an lè ou wè i ni yonn. Fok gadé soutou adan lenfòmasion ki an primié létaj (« andidanbra-a » ki anwo lis sé lesplikasion-an, oben pijé asou primié létaj kat-chimen an) pou trapé lenfòmasion ki pòtalan pou bien konprann dokiman-an ek pou zot kapab sèvi bien épi’y lékol adan montray istwè oben istwè ar.
  • Kwaté sé rézilta-a ki entérésan an ek mété yo adan panyen-zot pou zot pé anrijistré yo ek viré gadé yo apré (pou sa, sonjé kréyé an bik-itilizatè)
  • Enprimen sé dokiman-an oben téléchajé yo. Sonjé lè zot ka sèvi zimaj nimérik, fok zot mété léjann-yo pou présizé o mwen : tit zimaj-la, niméwo zimaj-la, koté éti i konsèvé, lotè’y oben koté i sòti.
  • Si ou wè ni kondision pou sèvi zimaj, pran kontak épi établisman-an éti zimaj-la konsèvé, ki matjé andan léjann-lan, pou i pé ba zot an lotorizasion gratui (pou sav plis, ay gadé adan larel-lalwa). Sa nou fini di a valab jik pou sèvi an zimaj a pliziè adan an lékol, oben pou mété asou nich-twel an lékol oben ta rektora-a.

Pou sav plis asou larel alantou zafè sèvi lenfòmasion piblik an Frans, ay gadé ti liv lesplikasion an asou nich-twel Ministè Lakilti :

http://www.culture.fr/Professionnels/Reutilisation-de-ressources-Culture/Guide-Data-Culture/(theme)/1 et le tutoriel : http://www.dailymotion.com/video/xyqrun_tutoriel-de-l-open-data-public_news

 

- sèvi BNPM direk adan lékol (adan sal-lòdinatè lékol-la)

Sa ké fet menm manniè ki sa nou fini esplitjé pli wo a.

Men ni tibwen plis libèté, davwè sé zélev-la ké pé travay asou sé dokiman-an asou nich-twel la direk, ek yo ké aprann fè an wouchach yo yonn. Kon sa, pa ni kondision pou yo viré sèvi sé dokimn-an.

Sèvis kiltirel ek édikatif ki asosié épi BNPM (pijé la pou sav plis) ka mété kò-yo a dispozision sé pwofésè-a pou ba yo an pal adan pwojé-yo. Lé Zarchiv pé mété si pié latilié pou aprann yo itilizé nich-twel BNPM.