Espozision asou nich-twel

Istwè latjuizin ; manjé atè Matinik dépi XVIIem siek jik adan lé lanné 1980

Lé Zarchiv départèmantal ka rakonté manniè moun té ka manjé atè Matinik dépi lépok sé mérendien-an jik an koumansman lé lanné 1980. Epi dokiman zarchiv ek zobjé ki sòti an mizé, nou ka montré manniè léritaj aji asou an latjuizin mélanjé, ki koumansé épi léritaj mérendien ek ki pran kò épi chak nouvo popilasion moun-vini (éwopéyen, afritjen, zendien) : zot pé wè koté sé zengrédian-an sòti asou an kat, manniè yo ka préparé sé manjé-a ek koté yo ka préparé manjé. Sé an manniè pou konprann rilasion moun-Matinik épi latjuizin ek manjé tou, davwè sa ka di anlo asou plas-yo adan sosiété-a, éti ou té ka touvé dépi XVIIIem siek an manjé « rasionnen » pou esklav, an latjuizin « prélè » akondi an latjuizin artistik ki boujonnen anparmi lé gwotjap, épi an latjuizin senp ou té ka jwenn adan kay popilè (dépi déziem lanmwatié XIXem siek). Rilasion moun épi manjé chanjé anpil lè ou wè manjé té ka vini ra, kontel an tan Wobè, oben ankò lè ou wè sosiété konsomasion dékrété komkwa fok mété tout moun asou an menm larel pou zafè manjé (dépi lé lanné 1980).


 


Lavi timanmay atè Matinik

Chimen-lavi tala, ki ka apiyé asou an espozision lé Zarchiv départèmantal mété si pié an 2001, asou istwè timanmay, ka ba nou dé-twa zendis pou konprann kondision lavi timanmay atè Matinik dépi an mitan XIXem siek jik an mitan XXem siek.
I ka palé di anlo tem diféran…kontel kondision an nésans, fanmi, lédikasion, travay.


 


Gauguin-Matinik « adan péyi bondié kréyol », 1887

Lé Zarchiv départèmantal Matinik ka envité zot fè an vréyaj asou lòdinatè, pou suiv chimen Pol Gauguin atè Matinik.
Vréyaj-tala sé rézilté an espozision Sosiété Zanmi lé Zarchiv kréyé an 2003 andidan lé Zarchiv départèmantal, ek Mémorial ar Pol Gauguin ki fet pou sélébré 100 lanné lanmò Pol Gauguin.
Met-pwojé ek teks : Dominik Taffin, épi partisipasion Mayot Dauphite ek Léo Elisabeth
Nimérizasion sé dokiman-an : Jil Pierre-Louis, latilié lé Zarchiv départèmantal Matinik


 


Istwè asou kat, 1528-1856

Sé kat-la nou ka prézanté adan espozision-tala sòti adan koleksion privé Misié Jeffrey Bodington.
Méritjen-tala, ki ka abité San Fransisco, enmen Matinik anpil ek i ka vini chak lanne dépi pasé dis lanné.
I ka fè koleksion kat ansien ek dépi koumansman lé lanné 2000 i mété’y ka sanblé kat asou Matinik, Gwadloup épi dot lilet adan bannzil karayib.
Koleksion-tala ni kat otantik XVIem jik XIXem siek adan’y épi pliziè kat ki ra ra ra ; sé an koleksion ki ni anpil lentéré ek ki bien òganizé, ki ka vini konplété koleksion kat ki té za disponib atè lé Zarchiv départèmantal Matinik.
Kado-tala Misié Bodington fè nou a, sé an vré trézò istorik ba tout moun ki entérésé titak oben anpil adan iswtè kat lé Zanti ek soutou istwè kat Matinik.

Espozision-tala sòti asou nich-twel Konsey Jénéral Matinik : "Istwè asou kat, 1528-1856" (C) 2008 - Konsey Jénéral Matinik