Larel lalwa

Editè

Konsey Jénéral Matinik
20 avenue des Caraïbes
BP 679
97264 Fort de France
Tél. : 05.96.55.26.00
Fax : 05.96.73.59.32

Pwojé-tala ka trapé an pal-lajan Linion Ewopéyen ek Léta adan larel kontra-plan Léta-Réjion-Départèman 2007-2013.


 
Direktè piblikasion

Man Joset MANIN
Prézidan Konsey Jénéral Matinik


 


Responsab rédaksion

Direksion lé Zarchiv départèmantal Matinik
BP 649 – 19 avenue Saint-John Perse
97263 Fort-de-France Cédex
Tél. : 05.96.55.43.43
Fax : 05.96.70.04.50


 


Kay-li asou nich-twel la

Naoned Systèmes
4 rue Jack London
44400 Rezé
 


1. Nannan-an

Bank nimérik patrimwàn Matinik (BNPM) (www.patrimoines-martinique.org) sé an lévantay nimérik ki ka wouvè lapot ba moun pou trapé dokiman asou patrimwàn kiltirel ek istorik Matinik, ek ki liannen épi sistem lenfòmasion jéyografik Matinik (SIGMA). Kidonk, BNPM ka sanblé lenfòmasion ki sòti diféran koté (kolektivité téritorial, ladministrasion Léta, asosiasion, moun an popilasion-an) ek i pé ni diféran kalité dwa asou sé lenfòmasion-tala. Espésialman, BNPM ka sanblé bagay sé vizitè-a ka fè (mak asou dokiman, dékatiyaj) pou i pé sa ankonfòté konésans asou patrimwàn kiltirel Matinik.


2. Responsabilité

Konsey jénéral Matinik ka fè tou sa i pé pou mété a dispozision sé moun-lan ki ka sèvi lévantay nimérik la, nannan ek zouti ki kontwolé ek ki a jou, men i pa responsab pies manniè si ou wè ni lérè adan sé lenfòmasion-an asou nich-twel la, si ni tjak, si zot trapé an pwoblem oben an malkadik-lòdinatè lè zot ka sèvi nich-twel la.

Konsey Jénéral pa responsab pies si ou wè sé lenfòmasion-an pa asé dékatiyé, si yo pa obidjoul, oben si ka mantjé lenfòmasion asou nich-twel la, ek i pa responsab si ni pwoblem apré an moun rantré san pèmision asou nich-twel la pou chouboulé sé lenfòmasion-an ki a dispozision piblik-la.

I pa responsab si ou wè zot trapé an pwoblem direk oben endirek lè ou wè zot ka alé asou nich-twel la, kèlanswa rézon, sous, kalité oben rézilta pwoblem-la ; i pa responsab non pli si zot pa ka rivé alé asou nich-twel la, manniè zot ka sèvi nich-twel la ek konfians zot ni adan lenfòmasion direk oben endirek ki sòti asou nich-twel la.

Konsey Jénéral an dwa chanjé nannan nich-twel la lè i lé, sans vèti.

Si zot lé fè nou sav i ni an lenfòmasion ka mantjé, an lérè oben an pwoblem teknik, vréyé an zibiel ba nou tanprisouplé (étitjet kontak).

Nou ka vèti sé vizitè-a konmkwa sé yo ki pou vérifié sé lenfòmasion-an an nepot dot manniè.

Sé itilizatè-a ka angajé kò-yo pa fè bagay ki sé pé anpéché nich-twel la maché bien, ki sé pé dépotjolé sé lenfòmasion-an, oben ki sé pé déprestijé Konsey Jénéral ek asosié’y adan pwojé-tala.   Yo ka angajé kò-yo rété véyatif tou asou manniè sèvi sé lenfòmasion-an ki a dispozision-yo a ek pran tout pokosion yo pou pran.


 


3. Pwopriyété kabéchaj lespri

Sé Konsey Jénéral ki lotè nich-twel tala, ki ka rantré adan larel Kod pwopriyété kabéchaj lespri.
Ni déserten nannan oben lojisiel asou lévantay nimérik "Bank Nimérik Patrimwàn Matinik" ki pwotéjé épi an dwa asou pwopriyété kabéchaj lespri, espésialman dapré artik L.112-2 ek sa ki ka vini apré’y la, ek artik L.341-1 Kod pwopriyété kabéchaj lespri. Tout dwa lesplwatasion pwotéjé, jik pou sé dokiman-an moun pé téléchajé a oben se zimaj-la ek sé foto-a.

Zot pa ni dwa an pon jan, ni dékalké, ni riprézanté, ni sèvi, ni modifié oben mété a dispozision moun, ni mété asou an lot nich-twel, lévantay nimérik la oben sé dokiman-an ki asou’y la ek ki pwotéjé épi dwa pwopriyété litérè ek artistik, si ou wè zot pa trapé lotorizasion éditè-a, sé lotè-a oben moun ki ka aji an non-yo : sé an dérespektaj pwopriyété kabéchaj lespri (artik L.335-2 ek sa ki ka vini apré adan Kod pwopriyété kabéchaj lespri). Sé selman pou pwop kont-ou wou yonn ou ni dwa sèvi lévantay nimérik-la ek sé dokiman-an ki asou’y la.

Chak lè ou wè an dokiman kabéchaj lespri ka touvé kò’y adan sa yo ka kriyé domèn piblik la, fok moun ki ka sèvi’y toujou bay ek respekté tit dokiman-an, non lotè’y ek non koté-a éti i konsèvé a.

Sé itilizatè-a ki ka enskri kò-yo pou sèvi lojisiel-nou pou mété mak asou dokiman oben fè dékatiyaj, ka ba Konsey Jénéral tout dwa asou sé lenfòmasion-an yo pòté a adan fichié-a, ki sé dwa dékalkaj ek riprézantasion ; sa ka ba ba Konsey Jénéral dwa difizé an piblik, ki sé asou nich-twel la, ki sé asou dokiman matjé, sa sé itilizatè-a pòté. Men sa pa ka ba Konsey Jénéral posibilité ba dot moun dwa asou sé lenfòmasion-an sé itilizatè-a pòté.


 


4. Viré sèvi dokiman piblik

Anparmi sé dokiman-an ek sé lenfòmasion-an ki asou nich-twel tala, ni sa ki pa ka rantré adan larel dwa pwopriyété-kabéchaj-lespri lè ou wè sa pa matjé asou yo : sé dokiman-tala sé pwopriyété Konsey Jénéral Matinik oben ta moun ki ka pòté’y ba Konsey Jénéral. Si ou wè zot lé viré sèvi épi yo, fok zot ni lotorizasion Konsey Jénéral oben sé moun-tala avan.


 


5. Liannaj-teks

Sé liannaj-teks la ki asou lévantay nimérik la pé mennen sé lektè-a asou dot nich-twel éti moun ki ka travay adan lévantay nimérik la pa responsab pies toubannman.

Dot nich-twel pé mété liannaj-teks pou vini asou lévantay nimérik la, men pou sa fok :

  • - yo matjé nwè si blan antjekpa : "Lévantay Bank Nimérik Patrimwàn Matinik" ek matjé ladres nich-twel la
  • - vréyé an zibiel pou di yo kréyé an liannaj-teks : bnpm@cg972.fr

Nou pé ké janmen bay lotorizasion pou nich-twel ki ka fè polémik, ki ka ankourajé moun rayi moun oben ki adan larel powno oben ki pé soustrayé piblik-la.


 


6. Respé ba lavi privé

Lévantay nimérik la ka anrijistré yenki enfòmasion asou lidantité moun ki ka plogé kò-yo asou’y, jiskont pou sav ki moun ki ka plogé kò-yo, pou kominiké ek pou fè istatistik.
I ka mété kò’y dwet pitjet épi lalwa asou zafè pwotéjé lavi privé moun ek libèté chak moun. Nou pa ka ranmasé pies lenfòmasion privé dèyè do moun. Sé lenfòmasion-an nou ni asou chak moun la sé lenfòmasion « kwa si bouch » nou pa ka ba pèsonn.

Kon artik 34 lwa asou "sians-lòdinatè ek libèté" 6 janvié 1978 ka prévwè, zot ni dwa sav, modifié, chanjé oben mandé éfasé tout lenfòmasion nou té ké ni asou zot. Si ou wè zot lé fè sa, anni vréyé an zibiel ba nou oben an let : gadé wè adan Kontak


 


7. Istatistik ek « cookies »

Pou anbonni kalité nich-twel la, manniè pwonmnen asou’y ek sèvis pou sé vizitè-a, zouti-a ki ka jéré zafè istatistik asou nich-twel pé ranmasé lenfòmasion asou dékatman sé vizitè-a : dat ek lè yo plogé, sa yo ka gadé asou nich-twel la, konmen fwa yo ka vini gadé, kisasayésa. Kon sa, zouti-a ka anpilé lenfòmasion pou kréyé an fichié yo ka kriyé « cookie », ki pa ka dévwalé lidantité moun, ki pa ni pies non ek pies ladres oben zibiel, pies niméwo téléfòn oben pies dot lenfòmasion liannen épi non an moun.

Délè, nou pé rivé  sèvi sé lenfòmasion-tala asou vizitasion nich-twel la ek sé fichié « cookies » la, men sé yenki pou dékatiyé frékantasion nich-twel la. Nou pa ka sèvi lenfòmasion asou sé vizitè-a épi non-yo, sé yenki pou istatistik.

Nou ka fè zot sonjé si zot lé, adan navigatè-zot, zot ni posibilité fè an kadnasaj pou anpéché sé « cookies » la ranmasé lenfòmasion adan lòdinatè-zot. Zot pé li fichié-a nou ni asou zot la tou, zot pé éfasé’y, oben zot pé chanjé bagay adan silon posibilité i ka ba zot. I pé pa ni maladi adan’y é moun pé pa mété’y an wout, davwè i pa aktif.


 


8. Dékatiyaj lenfòmasion asou moun

Dékatiyaj sé lenfòmasion-an nou ni asou moun ki ka vizité niv-ch-twel la, éti nou sanblé épi lévantay nimérik nou an, ka respekté kondision Konmision nasional  sians-lòdinatè ek libèté (CNIL) mété doubout adan délibérasion n° 2006-138 lè 9 mé 2006, éti i désidé konmkwa ou pa oblijé fè pies déklarasion lè ou ka dékatiyé lenfòmasion pou fè kominikasion andéwò (dézobligasion n°7).

La CNIL fè an déklarasion tou pou zafè dékatiyaj lenfòmasion asou moun ki za mò ek ki ka paret adan dokiman zarchiv asou nich-twel (déklarasion n° 1338933).

Konsey Jénéral an dwa modifié sé kamo-lalwa tala si janmen ou wè lalwa fransé vini chanjé.